โรคหินปูนในหูชั้นใน BPPV

 โรคหินปูนในหูชั้นใน

 เป็นโรคของหูชั้นในที่พบมากที่สุด มาด้วยเวียนศีรษะ บ้านหมุน

 สาเหตุ
   - ภายในหูชั้นในจะมีผลึกแคลเซียมเรียงตัวกันอยู่ เรียกว่า OTOCONIA และ       ในผู้ป่วยBPPV ผลึก OTOCONIA จะหลุดจากตำแหน่งปกติภายในหูชั้นใน และพวกผลึกที่หลุดออกมาจะเคลื่อนเข้าไปข้างใน ส่วนของหูชั้นในที่ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์จับตำแหน่งของศีรษะ (SEMICIRCULAR CANAL) ดังนั้นเมื่อศีรษะเคลื่อนไปตามแรงโน้มถ่วงจะทำให้ผลึก OTOCONIA มีการเคลื่อนตัวและทำให้น้ำในหูชั้นใน (ENDOLYMPH) มีการเคลื่อนตัวแบบผิดปกติ และร่ายกาย (สมอง) จะได้ความรู้สึกเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน (VERTIGO) กลไลนี้เรียกว่า หินปูนใน SEMICIRCULAR   CANAL (CANALITHIASIS)

    - ในบางราย(น้อยราย)ตัวผลึกเองจะจับกับ CUPULA ภายใน SEMICIRCULAR CANAL  ำให้มีน้ำหนักมาก จนทำให้เกิดอาการทันที

 ที่ขยับศีรษะตามแรงโน้มถ่วง เรียกกลไกนี้ว่า CUPULOLITHIASIS           

สิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการ
 - การก้มงยศีรษะ
 -
การพลิกศีรษะบนเตียงนอน
 -
การพลิกศีรษะอย่างรวดเร็ว
 -
การมองขึ้น, การก้มมอง

สิ่งที่อาจทำให้อาการมากขึ้น
1)
ภาวะการเปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศ
2)
การพักผ่อนไม่เพียงพอ

3) ความเครียด

4) ภาวะเมาเรือ เมารถ


โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (MENIERE’S DISEASE)

อาการ

1) เวียนศีรษะแบบบ้านหมุน (VERTIGO) ซึ่งมักเป็นช่วงสั้นๆ ไม่เกิน 2 นาที และเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งของศีรษะ

2) คลื่นไส้อาเจียน

3) ตาลาย เนื่องจากตากระตุกขณะเกิดอาการ

การวินิจฉัย
 1) จากประวัติ ตามที่กล่าวข้างต้น
 2)
การตรวจร่างกายทางหู คอ จมูก
 3)
การตรวจร่างกายแบบ  DIX-HALLPIKE MANEUVER ซึ่งเป็นกุญแจในการวินิจฉัยโรคนี้

การรักษา
     -
การรักษาหลัก (TREATMANT OF CHOICE) คือ การกายภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แบบ EPLEY CANALITH REPOSITIONAL MANEUVER (การย้ายตำแหน่งผลึก OTOCONIA) ได้ผลประมาณ 80% ของผู้ป่วย
     -
ใช้ยาในการรักษา ซึ่งมักเป็นการรักษาตามอาการ, ไม่ได้แก้ต้นเหตุของโรค
     -
การผ่าตัด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อประสาทหูและหูชั้นใน เรามักใช้ในรายที่เป็นรุนแรงมากและรักษาโดยวิธี CRP (การย้ายตำแหน่งผลึก OTOCONIA) และยาแล้วไม่ได้ผลเท่านั้น