ตัวอย่างภาพถ่ายที่ได้จากการตรวจคนไข้

มะเร็งหลังโพรงจมูก CA Nasopharynx                                               เชื้อราในรูหู  Otomycosis

หูชั้นกลางอักเสบแบบมีนำ้ขังหลังแก้วหู Serous Otitis Media